Thursday, September 26, 2013

01. Imobil de apartamente Profesor Doctor Gheorge Marinescu

Professor Doctor Gheorge Marinescu Apartment Building
1930’ Strada Gheorghe Danielopol 3Imobilul de apartamente construit la jumătatea anilor 30’ abundă în elemente de vocabular Art Deco, atent compuse în fațade rafinate. Astfel, bovindouri din care se desprind balcoanele, ca și cum ar fi glisate din acesta, parapeții balcoanelor care repeta același gest ‘pieptăne’ la scară mai mică, evidențierea scării în fațadă, ferestre hublou și multe alte elemente alcătuiesc un ansamblu coerent și elegant, marcat de axe de simetrie locale și linii verticale și orizontale de factură streamline.
Cea mai importantă linie directoare a clădirii este axul scării, materializat în fațada principală prin ferestre orizontale la nivelul etajelor și prin portalul de intrare la parter. Această spină devine ax de simetrie pentru partea stângă a fațadei principale, fiind flancat de bovindouri, ferestre hublou la parter și catarge metalice la ultimul nivel. Bovindourile sunt compuse cu balcoane detașate de fațadă aproape ca niște sertare.
Fațadele laterale sunt împărțite în travei pentru a împrumuta verticalitate compoziției. În acelși scop sunt utilizate trei nuturi verticale și o înșiruire de ferestre-hublou.

The apartment building built in the mid ’30s is abundant in Art Deco elements, carefully composed within refined facades. Thusly, bow-windows out of which the balconies are detached, as if being slid open, the balcony parapets, that repeat the same ‚comb’ gesture on a smaller scale, the emphasizing of the staircase on the facade, the round windows and many other elements compile a coherent and elegant ensemble, marked by local symmetry axes, and vertical and horizontal lines of Streamline influence.
The most important guideline of the facade is the stair case axis, materialized within the main facade through horizontal windows for the upper floors and through the ground floor portal. This spine becomes the symmetry axis for the left part of the main facade, as it is flanked by bow-windows, round windows on the ground floor and metal masts on the top level. The bow-windows are composed with balconies detached from the facades resembling drawers.
The lateral facades are divided into bays to lend verticality to the composition. The same purpose is served by the three vertical grooves and a row of round windows.

No comments:

Post a Comment