Friday, September 20, 2013

07. Imobil de apartamente Podgoreanu

Podgoreanu Apartment Building
1940 Calea Victoriei 208


Capăt de perspectivă pentru strada Frumoasă, imobilul Podgoreanu este astăzi imaginea amplu modificată a clădirii inițiale proiectată de arhitectul Jean MONDA. Probabil ca urmare a unei consolidări drastice survenită după cutremurul din 1977, verticalitatea fațadei oferită de pilaștri angajați a dispărut, balcoanele fiecărui nivel întrerupând aceste elemente. Fațada era dominată de cei șapte pilaștri angajați, desfășurați pe toată înălțimea clădirii și transformați în coronament la nivelul etajului șase. Adâncimea pilaștrilor a fost înjumătățită, sugerând dublarea zidăriei de fațadă cu o cămășuială cu rol de consolidare. Plastica adoptată aici de arhitect este, ca și la clădirea Cinematecii Eforie, una care se apropie de un Clasicism epurat. La imobilul Podgoreanu arhitectul păstrează totuși influențele Streamline la parapeții plini ai balcoanelor din traveile laterale și la balustradele din platbandă metalică. Cu ocazia consolidării parapeţii şi balustradele au fost înlocuiți, ajungând acum la o imagine, din păcate, incoerentă.

Ending for the perspective of Strada Frumoasă, the Podgoreanu Building is today an ample altered image of the building initially designed by architect Jean MONDA. Probably as a result of a drastic consolidation that occurred after the 1977 earthquake, the verticality of the facade generated by the attached pilasters is gone, broken by every level of balconies. The facade was dominated by the seven attached pilasters that span the entire height of the building and turned into the crown molding on the sixth floor. The depth of the pilasters has been reduced to half, fact that suggests the doubling of the facade masonry with a layer of reinforced concrete. The plastic expression adopted here by the architect, as in the case of Cinemateca Eforie building, is one that resembles a cleansed Classicism. On the Podgoreanu building, the architect keeps, however, a Streamline influence within the parapets of the lateral balconies and within the metal plate railings. During the consolidation process the parapets and railings have been replaced, unfortunately obtaining an incoherent image.

No comments:

Post a Comment