Sunday, September 8, 2013

19. Imobil de apartamente

Apartment Building
1930’ Tudor Arghezi 54


Imobilul de apartamente situat la intersecția străzilor Tudor Arghezi și Școalei este un volum elegant și curat care rezolvă racordul dintre cele două străzi într-un mod ‘democratic’, fiind aproape simetric față de axul-bisectoare al intersecției. La nivelul demisolului și al parterului clădirea este teșită, iar la nivelurile superioare fațada este curbată pentru a sublinia intersecția.
Registrul inferior al fațadelor este tributar Art Deco-ului, prin brâurile orizontale, portalul și ușile de intrare exemplare pentru acest stil, în timp ce registrul compus din etajele 1-5 este aproape integral Modernist, cu vagi referințe Art Deco (parapeții și pereții de despărțire dintre balcoane). Ultimul etaj constituie un registru separat – un coronament modernist, retras, subliniat inițial de o copertina subțire din beton armat, curbată ca restul fațadei, dar care se găsește în prezent înecată în intervențiile spontane ale locuitorilor.

The apartment building at the corner of Tudor Arghezi and Şcoalei streets is an elegant and clean volume that resolves the connection between the two streets in a ‘democratic’ way, being almost symmetrical relative to the intersection bisector axis. At the level of the ground floor and demi-basement the building is beveled, and on the higher levels the facade is curved, in order to emphasize the corner.
The lower register of the facades is tributary to Art Deco, through the horizontal profiles, portal and exemplary entrance doors, while the register composed of floors 1-5 is almost entirely Modernist, with vague Art Deco references (the parapets and the separators between balconies). The last floor constitutes a separate register, a modern crowning, set back, initially emphasized by a thin reinforced concrete canopy, curved like the rest of the façade, but which is presently smothered by spontaneous interventions.

No comments:

Post a Comment